Zawiadmienie o możliwości zapoznania się z wyjaśneniami wniesionymi do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn wydobywanie kopaliny ze złoża naturalneo piasku "BESZYN I" położonego w miejscowości Beszyn dz. nr ew. 14, 15


Lubień Kujawski dnia 16.06.2010
OŚ 7624-10/2009
 
 
 
                                        Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008r. o udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
 
                                     podaje do publicznej wiadomości,
 
 
informację, że w dniu 15.06.2010r. do Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na: wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego piasku „BESZYN I” położonego w miejscowości Beszyn, dz. nr 14, 15 (cześć) i 38, gmina Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek Transpol Kopalnia kruszywa Zenon Poliński postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3 października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko o   możliwości składania   uwag   i   wniosków   w   sprawie   w   terminie   21   dni   od   dnia  ogłoszenia   niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 17.06.2010r. do 08.07.2010r w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w  Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  7:30  - 15:00.  
Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  art. 35).
 
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Transpol Kopalnia kruszywa Zenon Poliński
2.      Strony postępowania
3.      Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
4.      Tablica ogłoszeń sołectwa Beszyn
5.      BIP


                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                              Paweł Wiktoski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (16 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (17 czerwca 2010, 10:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1389