Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Włocławskiego uzgadniającego pozytywnie realizację inwestycji celu publicznego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 16.06.2010r.
INW 7331-24/CP/2010             
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 14.06.2010r. wydane zostało Postanowienie Starosty Włocławskiego sygnatura GNB.7331-11/2010 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia boisk i stadionu, adaptacji budynku garażu na zaplecze socjalno – sportowe, nawodnieniu boiska piłki nożnej, budowie trybun i bieżni na terenie działki o nr ew. 350 i 363/4 przy ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim.
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   


                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                      Paweł Wiktorski
               

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (16 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 czerwca 2010, 10:34:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 946