Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzgadniajace4go projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegająceo na budowie stacji bazowej telefoni cyfrowej w miejscowosci Dzian


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 15.06.2010r.
INW 7331-15/CP/2010             
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
                                                  zawiadamiam

że w dniu 07.06.2010r. wydane zostało Postanowienie nr 127/CP/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dz. o nr ew. 39/2 położonej w miejscowości Dziankowo, gmina Lubień Kujawski.
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Dziankowo.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.            
                                                                           Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                           Paweł Wiktorski
     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (15 czerwca 2010, 12:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769