Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kąty


Lubień Kujawski dnia 15.06.2010r.
INW 7331-31/CP/2010
 
 
 
                                         O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku   z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
                                             zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1 + 390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski - Łanięta, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18   w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie  i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
 
 
 
 
Otrzymują:
Powiatowy Zarząd Dróg
z/s w Jarantowicach
87-850 Choceń                                                                            Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                            Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskigo (15 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (15 czerwca 2010, 08:09:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1030