Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa i remont dróg i ulic w Lubieniu Kujawskik i Kaliskach, gmina Lubień Kujawski

                                                                    

                                                                  Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn. „przebudowa i remont dróg gminnych i ulic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gmina Lubień Kujawski.”

Inwestycja prowadzona będzie na terenie następujących działek:

w miejscowości Lubień Kujawski:

-    ul. 22 Lipca od km 0+000 do km 0+643 dz. nr 620, 514, 516, 562/51 obręb Lubień
-    Kujawski
-    ul. Popławskiego od km 0+000 do km 0+237 dz. nr 558, 562/17, 562/38 obręb Lubień
-    Kujawski
-    ul. Żeromskiego od km 0+000 do km 0+260 dz. nr 562/18 obręb Lubień Kujawski
-    ul. Polna od km 0+000 do km 0+270 dz. nr 286/13, 684 obręb Lubień Kujawski
-    ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+142 dz. nr 695/3 obręb Lubień Kujawski
-    zatoka autobusowa – ul. 1 Maja dz. nr 262/38 obręb Lubień Kujawski
-    zatoka autobusowa – ul. Żeromskiego dz. nr 695/2 obręb Lubień Kujawski

w miejscowości Kaliska:

-    droga gminna od km 0+340 do km 0+480 dz. nr 232/56 obręb Kaliska
-    droga gminna od km 0+350 do km 0+474 dz. nr 232/6 obręb Kaliska
-    ul. Ogrodowa Nr 2 od km 0+000 do km 0+143 dz. nr 232/24 obręb Kaliska
-    ul. Ogrodowa Nr 3 od km 0+000 do km 0+143 dz. nr 232/24 obręb Kaliska.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:00.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).

Jednocześnie informuję, że w dniu 08.06.2010r Burmistrz Lubienia Kujawskiego wystąpił  o  opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w myśl art. 64 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w centrum miejscowości Lubień Kujawski przy ul. Plac Wolności.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                        Paweł Wikotrski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (8 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 czerwca 2010, 14:10:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895