Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Włocławskiego uzgadniającego realizaję inwestycji celu publicznego -przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kąty


 
                                                                               Lubień Kujawski dn. 07.06.2010r.
INW 7331-31/CP/2010             
                  
                                               O B W I E S Z C Z E N I E   


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 01.06.2010r. wydane zostało postanowienie Starosty Włocławskiego znak GNB.GNO.6018-1-198/010 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1 + 390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski - Łanięta. Inwestycja na działkach nr 4, 26, 41, 22 .
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kąty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  


                                                                            Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                            Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (7 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 czerwca 2010, 13:05:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1108