Obwieszczenie o wydaniu postanowienia KPZMiUW uzgadniającego realizację inwestycji celu publicznego

                                                                        Lubień Kujawski dn. 01.06.2010r.
INW 7331-31/CP/2010       

       
                  
O B W I E S Z C Z E N I E 

  
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2010r. wydane zostało postanowienie Kujawsko Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych znak TEK 7323/BTR/0442/2010 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1 + 390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski - Łanięta. Inwestycja na działkach nr 4, 26, 41, 22.
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kąty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.       

 

                                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego

                                                                              Paweł Wiktorski            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (1 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (2 czerwca 2010, 09:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 937