Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uzgadniającego realizację inwestycji celu publiczneo


  
                                                                              Lubień Kujawski dn. 01.06.2010r.
INW 7331-24/CP/2010             
                  
                                                     O B W I E S Z C Z E N I E   
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2010r. wydane zostało postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WI.III.EG.7047-190/10 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia boisk i stadionu, adaptacji budynku garażu na zaplecze socjalno-sportowe, nawodnieniu boiska piłki nożnej, budowie trybun i bieżni na terenie działki nr. ew. 350 i 363/4 przy ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim.
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  
                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                      Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (1 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 czerwca 2010, 10:53:04)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (2 czerwca 2010, 08:54:24)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1128