Obwiesczenie o wydaniu postanowienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uzgadniającego pozytywnie realizację inwestycji celu publicznego


 
                                                                                   Lubień Kujawski dn. 28.05.2010r.
INW 7331-24/CP/2010           
 
                  
                                               O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam że w dniu 21.05.2010r. wydane zostało postanowienie nr 119/CP/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia boisk i stadionu, adaptacji budynku garażu na zaplecze socjalno-sportowe, nawodnieniu boiska piłki nożnej, budowie trybun i bieżni na terenie działki nr. ew. 350 i 363/4 przy ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim.
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                  


                                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                 Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubinia Kujawskiego (28 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 czerwca 2010, 08:13:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971