Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa- wydobywanie kopaliny ze złoża w miejscowości Kanibród

                                                                             Lubień Kujawski dnia, 26.05.2010r.
 
OŚ 7624- 9/2009
 
 
                                            O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.05.2010r. z wniosku firmy „TRANSPOL” KOPALNIA KRUSZYWA Zenon Poliński z siedzibą w miejscowości Łojewo 70, 88-101 Inowrocław, została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaniny pospolitej kruszywa naturalnego- piasku ze złoża „KANIBRÓD I”  na działkach o numerach ewidencyjnych 89, 90, 91, 92, 107, 108, 109/2, 109/4  w miejscowości Kanibród, gm. Lubień Kujawski,
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.

 

 

                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskieg

                                                                          Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (31 maja 2010, 10:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1120