Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa

                                                                               Lubień Kujawski dn, 26.05.2010r.
 
OŚ 7624- 12/2009
 


                                               O B W I E S Z C Z E N I E   


Zgodnie z art. 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.05.2010r. z wniosku PROFIT Jarosław Jankowski, ul. Garncarska 4/6/6,80-894 Gdańsk oraz Jacka Zenona Niteckiego, Al. Róż 7 m 11, 00-556 Warszawa reprezentowanych przez Wojciecha Koronowskiego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Szewo” na działkach   o numerach ewidencyjnych 29/2, 30/2, 31/2, 32/2 w obrębie Szewo- Grabina, gm. Lubień Kujawski.


Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
                         
 
 
 
 
 
 
                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskiego

                                                                          Paweł Wiktorski
 
 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (31 maja 2010, 10:04:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950