Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża Bilno i Szewo

Lubień Kujawski dnia 06.05.2010
OŚ 7624-13/2009
 
 
 
                                        Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008r.  o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199, poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
 
                                  podaje do publicznej wiadomości,
 
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa piaszczystego Szewo, na działkach nr ewid. 45 i 46 oraz 61, 64, 66, 68, 70 położonych w miejscowości Bilno i Szewo, gmina Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek PW „MAT-BUD” S.j B. Pietras, E. Pietras, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 44  a)  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada 2004  roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257, poz.  2573  z  późn.  zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 08.03.2010r. znak OŚ 7624-13/2009 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest udostępniony do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubieniu  Kujawskim, Wydział Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730  -  15 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania  uwag   i   wniosków   w   sprawie   w   terminie   21   dni   od   dnia   ogłoszenia   niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 07.05.2010r. do 27.05.2010r w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
 
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (6 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (7 maja 2010, 10:15:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999