Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacj zody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kąty

                                                                          Lubień Kujawski dn, 23.04.2010r.
 
INW 7624- 1/2010
 
 
                                            O B W I E S Z C Z E N I E   
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust 3 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.04.2010r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1+390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski- Łanięta.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Katy.
Z decyzją a także dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                             
 
Otrzymują:
1.           BIP Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
2.           Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
3.           Tablica sołecka w miejscowości Kąty
4.           Urząd Gminy Łanięta
5.           Starostwo Powiatowe w Kutnie

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (23 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (23 kwietnia 2010, 14:46:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967