Zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski dnia 07.04.2010r.
OŚ 7624-4/2009
 
                                                ZAWIADOMIENIE


Stosownie do  dyspozycji art. 10§ 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku firmy Bio Future S.p.  z o. o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa  w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz  z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działce o numerze ewidencyjnym 232/65- obręb Kaliska, o powierzchni 9,6940 ha., że w terminie 7 dni od daty ukazania sie niniejszego zawiadomienia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
 
 
Otrzymują:

Bio Future Sp. z o. o ul. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa

Pani Grażyna Adamska Biuro Projektów „Ortech”
ul. Łęgska 5
87-800 Włocławek
     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (7 kwietnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 kwietnia 2010, 11:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046