Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Katy -granica gminy Łanieta

                                                                                Lubień Kujawski dn, 26.03.2010r.
INW 7624- 1/2010
                                        

                                            O B W I E S Z C Z E N I E    

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
                                                       zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1+390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski- Łanięta, w dniu 26 marca 2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1500.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kąty.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.        

 
Otrzymują:

BIP Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
Tablica sołecka w miejscowości Kąty
Urząd Gminy Łanięta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 marca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 marca 2010, 14:50:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 964