Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Kąty


                                                                               Lubień Kujawski dnia 19.03.2010r
INW 7624-1/2010
 
 
 
 
                                   Obwieszczenie

 
 
Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak RDOŚ-04.OO.6613-73/10/ADS z dnia 08.03.2010r. stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1+390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski- Łanięta.
 
Na powyższą opinię nie służy zażalenie a z jej treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:00.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Katy.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.  
      
 
1.           BIP Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
2.           Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
3.           Tablica sołecka w miejscowości Kąty
4.           Urząd Gminy Łanięta
5.           Starostwo Powiatowe w Kutnie

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (19 marca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 marca 2010, 10:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975