Obiweszczenie o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lubień Kujawski dnia 18.03.2010r.
OŚ 7624-4/2009


                                                  Obwieszczenie


Na podstawie art. 36 § 2 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)  zawiadamiam, że w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przez inwestora, w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji   środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz  z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działce o nr ewid. 232/65, obręb Kaliska oraz nie uzyskaniem uzgodnienia w/w inwestycji, wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie do  20.04.2010r. (zgodnie    z  art. 35§ 5 Kpa do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.)
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 Do wiadomości:
1.  Bio Future S.p z o. o
     ul. Piłsudskiego 3
     00-078 Warszawa
2.  Pani Grażyna Adamska
     Biuro Projektów „Ortech”
     ul. Łęgska 5
     87-800 Włocławek

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (18 marca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 marca 2010, 11:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819