Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi gminnej Gagowy Nowe

                                                                               Lubień Kujawski dn, 03.03.2010r.
 
INW 7624- 2/2010
                                      O B W I E S Z C Z E N I E  


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust 3 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.03.2010r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gagowy Nowe.
Z decyzją a także dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (3 marca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (3 marca 2010, 14:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698