Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko

                                                                             Lubień Kujawski dn, 01.03.2010r.
INW 7624- 2/2010


                                     O B W I E S Z C Z E N I E   


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
                                                     zawiadamiam


że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski, w dniu 01 marca 2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1500.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.        

 
 
 
 
                                                                                Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                  mgr. inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (1 marca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 marca 2010, 12:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784