Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn "eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Szewo" na działkach nr ewid. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2 w obrębie Szewo-Grabina, gmina Lubień Kuj

                                                                             Lubień Kujawski dnia 25.02.2010
OŚ 7624-12/2009
 
 
 
                                                 Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
 
                                       podaje do publicznej wiadomości,
  
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Szewo”, na działkach nr ew. 29/2, 30/2, 31/2 i 32/2 w obrębie Szewo - Grabina, we wsi Szewo, gmina Lubień Kujawski., w ramach toczącego się na wniosek PROFIT Jarosław Jankowski ul. Garncarska 4/6/6, 80-894 Gdańska i Pana Jacka Zenona Niteckiego ul. Al. Róż, 7 m 11, 00-556 Warszawa reprezentowanych przez Pana Wojciecha Koronowskiego, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 44  a)  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn.  zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia  08.02.2010roku znak OŚ 7624-12/2009 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag  i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest  udostępniony do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730  -  15 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania   uwag   i   wniosków   w   sprawie   w   terminie   21   dni   od   dnia   ogłoszenia   niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 26.02.2010r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
 
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów  przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
Otrzymują:
1.      Pan Koronowski Wojciech
2.      PROFIT Jarosław Jankowski
3.      Pan Jacek Zenon Nitecki
4.      Pan Mechuła Krzysztof Wiesław
5.      Pani Czarniak Marianna
6.      Pan Przybyszewski Tomasz
7.      Pani Józiak Jadwiga
8.      Pan Kruczkowski Antoni
9.      Pani Kruczkowska Elżbieta
10.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
11.    BIP Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
12.    Tablica ogłoszeń w miejscowości Szewo
13.    a/a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (25 lutego 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 lutego 2010, 08:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1255