Obwieszczenie o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na budowie hali magazynowej oraz budynku biurowo-socjalnego w miejscowości Kaliska na działce nr 232/65

                                                                              Lubień Kujawski dn. 19.02.2010
OŚ 7624-4/2009
 
 
                                                      Obwieszczenie  
 
Na podstawie art. 36 § 2 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)  zawiadamiam, że w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przez inwestora, w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na, budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działce o nr ewid. 232/65, obręb Kaliska, wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie do  20.03.2010r. ( zgodnie z art. 35§ 5 Kpa do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.        
 
 Do wiadomości
1.  Bio Future S.p z o. o
     ul. Piłsudskiego 3
     00-078 Warszawa
2.  Pani Grażyna Adamska
     Biuro Projektów „Ortech”
     ul. Łęgska 5
     87-800 Włocławek
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (19 lutego 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (19 lutego 2010, 12:33:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005