Obwieszczenie o terminie wydania postanowienia o ocenie odziaływania na środowisko - budowa drogi w Gagowy Nowe

Lubień Kujawski dn. 11.02.2010
INW 7624-2/2010
 
 
Obwieszczenie  
 
Na podstawie art. 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)  zawiadamiam, że w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do przekazania wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gagowy Nowe, gm. Lubień Kujawski, wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powinno nastąpić w terminie do 11.03.2010r. (zgodnie z art. 35§ 5 do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Gagowy Nowe.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.        

metryczka


Wytworzył: Burmitrz Lubienia Kujawskiego (12 lutego 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 lutego 2010, 14:42:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781