obwieszczenie o wyadniu opinii PPIS w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gagowy Nowe

Lubień Kujawski dnia 08.02.2010r

INW 7624-2/2010

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak N.NZ-42-11-02/2010 z dnia 02.02.2010r. stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski.


Na powyższą opinię nie służy zażalenie a z jej treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Gagowy Nowe.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.        


metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (8 lutego 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (9 lutego 2010, 09:39:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 837