Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Lubień Kujawski dnia 28.01.2010
OŚ 7624-9/2009
 
 
 
                                              Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego - piasku „KANIBRÓD I” położonego w miejscowości Kanibród, dz. nr 80, 90, 91, 92, 107, 108, 109/2, 109/4, gm. Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek Kopalni kruszywa „TRANSPOL” Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-101 Inworocław postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 44 a  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn.  zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia  23.11.2009roku znak OŚ 7624-9/2009 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest  udostępniony do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730  -  1500.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania   uwag   i   wniosków   w   sprawie   w   terminie   21   dni   od   dnia   ogłoszenia   niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 29.01.2010 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
 
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów  przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
Otrzymują:
1.      Kopalnia kruszywa „TRANSPOL”
      Zenon Poliński
      Łojewo 70
      88-101 Inowrocław
2.      Pan Borowski Henryk
3.      Pan Borowski Stanisław
4.      Państwo Domowicz  Dorota i Jerzy
5.      Państwo Gontarek Barbara i Jan
6.      Pan wrześniak Wiesław
7.      Pan Frontczak Andrzej
8.      Pan Skibiński Włodzimierz
9.      Państwo Sekleccy Jadwiga i Jan
10.  Pan Kulesza Ryszard
11.  Pani Kulesza Ewa
12.  Państwo Żakowieccy Jolanta i Ryszard
13.  Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
14.  Tablica ogłoszeń sołectwa Kanibród
15.  BIP Gminy Lubień Kujawski
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (28 stycznia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 stycznia 2010, 10:08:54)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (29 stycznia 2010, 12:03:11)
Zmieniono: Dodano raport

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1650