Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 13.01.2010r
INW 7624-2/2010

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 64 § 4 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w dniu 13.01.2010r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi gminnej w miejscowości Gagowy Nowe. Inwestycja prowadzona będzie na działce nr 75.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni tj. do 27 stycznia 2010r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
Ponadto informuję, że w dniu 13.01.2010r w myśl art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) tutejszy organ wystąpił o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy sołeckiej w miejscowości  Gagowy Nowe.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (13 stycznia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (13 stycznia 2010, 14:39:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868