Zawiadomienie OŚ 7624-11/2009

Lubień Kujawski dnia 21.12.2009
OŚ 7624-11/2009
 
 
  
 
                                        Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem linii energetycznej na terenie działek nr 79 i 82  w obrębie miejscowości Rzegocin w gminie Lubień Kujawski. w ramach toczącego się na wniosek Pana Marcina Sudomira zamieszkałego w miejscowości Rzegocin 7, 87-840 Lubień Kujawski postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  6  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn.  zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia  19.11.2009  roku nr OŚ 7624-11/2009 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest  udostępniony do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730    1500.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania   uwag   i   wniosków   w   sprawie   w   terminie   21   dni   od   dnia   ogłoszenia   niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 21.12.2009 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
 
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów  przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów  zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Otrzymują:
 
1.           Pan Marcin Sudomir
2.           Pani Gontarek Ewa
3.           Pan Korpal Ksawery
4.           Pani Korpal- Breitenbach Beata
5.           Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
6.           tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
7.           BIP Gminy Lubień Kujawski
8.           a/a
 

załącznik (5899kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (21 grudnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (21 grudnia 2009, 14:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889