Obwieszczenie o wystapieniu o uzgodnienie do Starosty Włocławskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

OŚ 7624-8/2009
    
Obwieszczenie  
 
Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia pn: „Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych                    w Lubieniu Kujawskim” obejmującego budowę dróg, parkingów, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej, ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową. Inwestycja na działkach nr 232/6, 232/9, 232/10, 232/14, 232/18, 232/19,232/24, 232/55, 232/232/56, 232/58, 232/59, 232/63, 232/66 ( obręb Kaliska, 265/6, 323/1, 516, 562/18, 562/38, 695/1 obręb Lubień Kujawski, 100/12, 100/13,99 obręb Narty, 133 obręb Rutkowice, 74, 36/1 obręb Kobyla Łąka. ”
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (29 października 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 października 2009, 13:10:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100