Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

INW 7624-8/2009
 
 
 
OBWIESZCZENIE  
 
         Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 16, art. 33 ust. 1 oraz 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim” obejmującego budowę dróg, parkingów, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej, ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową. Inwestycja na działkach nr 232/6, 232/9, 232/10, 232/14, 232/18, 232/19,232/24, 232/55, 232/232/56, 232/58, 232/59, 232/63, 232/66  obręb Kaliska, 265/6, 323/1, 516, 562/18, 562/38, 695/1 obręb Lubień Kujawski, 100/12, 100/13,99 obręb Narty, 133 obręb Rutkowice, 74, 36/1 obręb Kobyla Łąka” wykonany przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „ATMOSFERA” z siedzibą we Włocławku przy ul. Paderewskiego 9.
 
Z raportem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w pokoju               nr. 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zainteresowani mogą składać swoje wnioski i uwagi w wyżej podanym terminie .
W myśl art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.    

Raport - pdf (4987kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (29 października 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 października 2009, 13:07:33)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (15 czerwca 2010, 22:10:30)
Zmieniono: naprawiono plik raportu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1365