Obwieszczanie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko

OŚ 7624- 8/2009
O B W I E S Z C Z E N I E   
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.21 ust. 2 pkt 8 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, w dniu 21 września 2009r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim” obejmującego budowę dróg, parkingów, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej, ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową. Inwestycja na działkach nr 232/6, 232/9, 232/10, 232/14, 232/18, 232/19,232/24, 232/55, 232/232/56, 232/58, 232/59, 232/63, 232/66  obręb Kaliska, 265/6, 323/1, 516, 562/18, 562/38, 695/1 obręb Lubień Kujawski, 100/12, 100/13,99 obręb Narty, 133 obręb Rutkowice, 74, 36/1 obręb Kobyla Łąka. ”
Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie, z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1500.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.        

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (21 września 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (24 września 2009, 12:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109