Obwieszczenie z dnia 17.09.2009


Lubień Kujawski dnia 17.09.2009r
OŚ 7624-8/2009
 
 
 
 
Obwieszczenie
 
 
Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim pok. 18) zamieszczono postanowienie Starosty Włocławskiego z dnia 11.09.2009r. stwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim” obejmującego budowę dróg, parkingów, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej, ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej), Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową. Inwestycja na działkach nr 232/6, 232/9, 232/10, 232/14, 232/18, 232/19,232/24, 232/55, 232/232/56, 232/58, 232/59, 232/63, 232/66 ( obręb Kaliska, 265/6, 323/1, 516, 562/18, 562/38, 695/1 obręb Lubień Kujawski, 100/12, 100/13,99 obręb Narty, 133 obręb Rutkowice, 74, 36/1 obręb Kobyla Łąka. ”
 
 
Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 07.30 do 15.00.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (17 września 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (17 września 2009, 13:52:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898