Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ 7624-10/08/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 10.08.2009r. z wniosku firmy Windkom Sp. z o. o. z siedzibą w Komorowie 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej Lubień Kujawski-Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 4000Kw, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,00 m npt. Wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i wysokiego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gm. Lubień Kujawski, na działce oznaczonej nr 1i 3, obręb ewidencyjny Kaliska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kaliska.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (10 sierpnia 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (11 sierpnia 2009, 09:11:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809