Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ 7624-7/2009


                                                      Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 


Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 61 § 4 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa  w dniu 06.07.2009r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dowieszeniu anten oraz usadowieniu szaf telekomunikacyjnych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtela.
 
 
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołeckiej w miejscowości  Kaliska
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (6 lipca 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 lipca 2009, 14:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 985