Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
OŚ 7624- 6/2008
                                            O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.  85 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 06.07.2009r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, została wydana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 1 w miejscowości Gagowy Nowe na dz. nr 57, 60/1, 75, 80/1, gm. Lubień Kujawski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie                     w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gagowy Nowe.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego                w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18              w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (6 lipca 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (8 lipca 2009, 09:00:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 802