Obwieszczenie z dnia 26.06.2009

 
                                                                        Lubień Kujawski dn.26 .06.2009r.
INW 7331-23/CP/2009              
                   
  
  Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.) oraz    art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 24.06.2009r. wydane zostało postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WI.III.KC.7047-238/09 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego na lokale mieszkalne typu socjalnego na działce o numerze ewidencyjnym nr 70/5 w miejscowości Bilno, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Bilno.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (26 czerwca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (26 czerwca 2009, 16:05:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 760