Obwieszczenie z dnia 23.03.2009

                                                                                                Lubień Kujawski dn, 23.06.2009r.
 
OŚ 7624- 6/2009
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam
strony postępowania, że  w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, w dniu 23 czerwca 2009r. zostało wydane postanowienie odstępujące od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 1 w miejscowości Gagowy Nowe na dz. nr 57, 60/1, 75 i 80/1, gm. Lubień Kujawski.
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie, z jego treścią można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul.  Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Gagowy Nowe.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 
 
 
 
                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                 mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (23 czerwca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (25 czerwca 2009, 16:36:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767