Obwieszczenie z dnia 04.06.2009 r.

Lubień Kujawski dnia 04.06.2009r
OŚ 7624-6/2009
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 61 § 4 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w dniu 04.06.2009r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 1 w miejscowości Gagowy Nowe na działkach nr 75, 57, 60/1, 80/1, gmina Lubień Kujawski.
 
Organem właściwym do wydania powyższej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z tym w dniu 04.06.2009r. wystąpiono o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w myśl art. 64 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)  do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołeckiej w miejscowości  Gagowy.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                       

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (4 czerwca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (5 czerwca 2009, 17:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 745