Obwieszczenie z dnia 21.05.2009

                                                                                              Lubień Kujawski dn, 21.05.2009r.
 
OŚ 7624- 4/2009
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamiam strony postępowania, że  w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, w dniu 19 maja 2009r. zostało wydane postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działce o numerze ewidencyjnym 232/65- obręb Kaliska, o powierzchni 9,6940 ha.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul.  Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18  w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kaliska.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (21 maja 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (22 maja 2009, 15:04:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774