Obwieszczenie z dnia 15.05.2009


Lubień Kujawski dnia 15.05.2009r.
INW 7624-10/2009
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
          Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Lubień Kujawski- Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 4000Kw, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,0m npt. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 1 i 3 obręb Kaliska. 
 
 
W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości strony mają prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentu na adres Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (15 maja 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (18 maja 2009, 12:05:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947