Obwieszczenie z dnia 30.04.2009

Lubień Kujawski dnia 30.04.2009r
OŚ 7624-4/2009

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i  wystąpieniu do organów współdziałających  
 
Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że Burmistrz Lubienia Kujawskiego na wniosek Bio Future Sp. z o.o. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku biurowo socjalnego wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski na działce o numerze ewidencyjnym 232/65 – obręb Kaliska o powierzchni 9,694 ha.
 
Organem właściwym do wydania powyższej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 
Informuję, że dniu 30.04.2009r. wystąpiono o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Starosty Włocławskiego w myśl art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie od 30.04.2009r do 20.05.2009r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim .
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
                       
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (30 kwietnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (4 maja 2009, 10:56:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816