Obwieszczenie OŚ 7624- 7/2008

                                                                              Lubień Kujawski dn, 14.04.2009r.
 
OŚ 7624- 7/2008

O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.  46a ust. 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 14.04.2009r. z wniosku firmy Windprojekt Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 20, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowa jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15Kw, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy)na działkach nr 6 i 15 (zjazd z drogi) położonej w obrębie ewidencyjnym Golska Huta, gm. Lubień Kujawski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
                                    
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (14 kwietnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (16 kwietnia 2009, 13:42:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 833