Obwieszczenie OŚ 7624- 3/2009

                                                                                              Lubień Kujawski dn, 10.04.2009r.
 
OŚ 7624- 3/2009
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 10.04.2009r. z wniosku firmy Projektowanie Nadzory Techniczne inż. bud. dróg. Jan Szelągowski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 11, 87-840 Lubień Kujawski działającej z pełnomocnictwa Powiatowego Zarządu Dróg w Jarantowicach, 87-850 Choceń, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowa drogi powiatowej Nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty – granica województwa (Łanięta) od km 2+500 do km 5+472.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicach w sołectwie Narty i Kąty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łanięta.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego                w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
                         
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (10 kwietnia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (16 kwietnia 2009, 13:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764