Obwieszczenie z dnia 23.03.2009

                                                                                               
OŚ 7624- 2/2009

 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 23.03.2009r. na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, Bukowej, Lipowej i Leśnej w Lubieniu Kujawskim na działkach o numerach ewidencyjnych 372, 377/10, 376/14, 667.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
                         
 
 
 
 
                                                                                             
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (23 marca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (24 marca 2009, 10:36:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 840