Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚB 7624-3/2009

                                                                                                Lubień Kujawski dn. 06.03.2009r.
 
OŚB 7624-3/2009  
 
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust. 1,2, art. 64 ust. 1,art. 65, art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 
 
postanawiam
 
Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty – granica województwa (Łanięta) od km 2+500 do km 5+472.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem  z  dnia 30.01.2009r. Projektowanie Nadzory Techniczne inż. bud. dróg. Jan Szelągowski działając z pełnomocnictwa Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach 87-850 Choceń, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2940 C Lubień Kujawski – Kąty – granica województwa (Łanięta) od km 2+500 do km 5+472.
 
 
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm). Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest to mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji.
 
Stosownie do art. 64 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu odpowiednio do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
Organy te wydały postanowienia:
Ø Starosta Włocławski – postanowienie znak Ś 7633-23/09 z dnia 12.02.2009r. (data wpłynięcia do wydziału 13.02.2009r) stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
Ø Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie znak             N. NZ-42-11-3/09 z dnia 24.02.2009r. (data wpłynięcia do wydziału 02.03.2009r.)   stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Postanowienia te stały się ostateczne:
Postanowienie Starosty Włocławskiego z dnia 13.02.2009r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 02.03.2009r.
W związku z powyższym, uwzględniając rodzaj i kartę informacyjną przedsięwzięcia, w szczególności jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, orzekam jak w sentencji.
 
 
Załącznikiem do niniejszego postanowienia jest karta informacyjna przedsięwzięcia.
 
Pouczenie  
Na niniejsze postanowienie służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
Otrzymują:

Projektowanie Nadzory Techniczne inż. bud. dróg. Jan Szelągowski
ul. Szkolna 11
87-840 Lubień Kujawski
2.   a/a
Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe we Włocławku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń
Wójt Gminy Łanięta z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
 
 
Załącznik –karta informacyjna przedsięwzięcia
 
 
Projektowana inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty od km 2 + 500 do km 5 + 472, realizowanej na dz. nr 6, 22 i 37 w m. Narty, Morzyce Kąty gm. Lubien Kujawski, leżący w ciągu drogowym łączącym drogę krajową nr 1               w miejscowości Lubień Kujawski drogą wojewódzką  Gostynin – Krośniewice, nr 581  w miejscowości Łanięta. Droga powiatowa łącząca ww drogi posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6.00 m na odcinku od km  0 + 000 do km 2 + 570 przebudowaną w latach 2004 – 2007. Na odcinku dalszym, tj. od km 2 + 570 do granicy województw, tj. km 5 + 472 posiada szerokość jezdni wynoszącą 4.00 m. Projektowana przebudowa tego odcinka jest kontynuacją zadania. Przebiega przez tereny wsi Narty, Morzyce Kąty na terenie gminy Lubień Kujawski.
Dotychczasowy sposób wykorzystania odcinka drogi jako drogi powiatowej nie ulega zmianie. Wzdłuż granicy pasa drogowego rosną drzewa i krzewy. Nie  przewiduje  się  usunięcia  drzew  i  krzewów  rosnących  wzdłuż  odcinka  przewidzianego  do  przebudowy. 
Istniejąca konstrukcja posiada jezdnię szerokości 400cm z podbudową brukowcową przykrytą warstwą bitumiczną. Nawierzchnia znajduje się w bardzo złym stanie, posiada dużą ilość powierzchniowych spękań, deformacji podłużnych i poprzecznych, wżerów przykrawędziowych na całym odcinku. Nie wykonanie poszerzenia jezdni i wzmocnienia konstrukcji spowoduje jej całkowite zniszczenie. Pobocza gruntowe obustronne o szerokości 250cm z zaniżeniami przykrawędziowymi, jak i odcinkami zawyżonymi, wymagają uzupełnienia i splantowania. Rowy przydrożne obustronne występują na całym odcinku ,nie wymagają przebudowy jedynie oczyszczenia z krzewów. Do gospodarstw zlokalizowanych przy drodze w odległości  40.00 – 100.00 m istnieją zjazdy, niektóre z nich utwardzone różnymi materiałami, wykonane przez właścicieli przyległych posesji. Skrzyżowania z drogami gminnymi posiadają nawierzchnie nieutwardzone. Odwodnienie jezdni odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych.
Istniejące przepusty drogowe znajdujące się w ciągach rowów, prowadzących okresowo wodę, obecnie suchych, zlokalizowane w km 2 + 795 i km 4 +948 ze względu na dobry stan techniczny, nie wymagają przebudowy.
Skrzyżowania z drogami gminnymi istnieją w km :
·lewostronne km 3 + 435 droga dojazdowa szer. 400cm do szkoły podstawowej w miejscowości Narty ( nieutwardzona ),
·prawostronne w km 3 + 555 droga gminna szerokości 400 cm nieutwardzona
lewostronne w km 4 + 630 droga gminna szerokości 400 cm nieutwardzona.
Zadrzewienie w postaci pojedynczych drzew znajduje się poza rowami przydrożnymi.
W celu doprowadzenia istniejącej jezdni do w/w  parametrów wykonane zostaną  poszerzenia szerokości po 100 cm symetrycznie po każdej  stronie.
 
Projektowane parametry  drogi  po  przebudowie:
-klasa techniczna drogi Z
-konstrukcja dostosowana do kategorii KR2
-szerokość jezdni 600cm ( bitumiczna ) poszerzona po 100 cm z każdej strony o spadku daszkowym
-pobocza gruntowe szerokości 100 cm ze spadkiem 8 % w kierunku rowu
-parametry dostosowane do prędkości projektowej 50 km/godz.
 
Konstrukcja poszerzenia :
-warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku
-dolna warstwa podbudowy grubości 20 cm z tłucznia kamiennego twardego
-górna warstwa podbudowy grubości 10 cm z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem.
 
Dla całej szerokości jezdni projektuje się :
-profilowanie istniejącej warstwy bitumicznej jak i poszerzenia masą min – asfaltową wg wyliczeń
-ułożenie geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i poprzeczne 100 kN/mb, szerokości 100 cm na styku istniejącej i projektowanej podbudowy
-warstwa ścieralna gr. 5 cm z BA.
 
Wykonane  będą   międzywarstwowe oczyszczenia i skropienia bitumitem. Dla uzyskania
zaprojektowanej niwelety  dokonane  zostaną  sfrezowania nawierzchni bitumicznej.
Roboty drogowe prowadzone będą metodami tradycyjnymi. Jezdnia w technologii zmechanizowanej z użyciem maszyn drogowych. Chodniki i wjazdy z kostki brukowej układane ręcznie z użyciem maszyn drogowych.
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (6 marca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (12 marca 2009, 20:27:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869