Postanowienie OŚB 7624-2/2009

Lubień Kujawski dn. 04.03.2009r.
 
 
 
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust. 1,2, art. 64 ust. 1,art. 65, art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 
 
postanawiam
 
Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, Bukowej, Lipowej i Leśnej w Lubieniu Kujawskim na działkach o numerze ewidencyjnym 372, 377/10, 376/14, 667.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem  z  dnia 29.11.2009r.Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, Bukowej, Lipowej i Leśnej w Lubieniu Kujawskim na działkach o numerze ewidencyjnym 372, 377/10, 376/14, 667.
 
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu    o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm). Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest to mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji.
 
Stosownie do art. 64 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu odpowiednio do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
Organy te wydały postanowienia:
Ø Starosta Włocławski – postanowienie znak Ś 7633-20/09 z dnia 11.02.2009r. (data wpłynięcia do wydziału 12.02.2009r) stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
Ø Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie znak             N. NZ-42-11-2/09 z dnia 25.02.2009r. (data wpłynięcia do wydziału 02.03.2009r.)   stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Postanowienia te stały się ostateczne:
Postanowienie Starosty Włocławskiego z dnia 12.02.2009r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 02.03.2009r.
 
W związku z powyższym, uwzględniając rodzaj i kartę informacyjną przedsięwzięcia, w szczególności jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, orzekam jak w sentencji.
 
 
Załącznikiem do niniejszego postanowienia jest karta informacyjna przedsięwzięcia
 
Pouczenie  
Na postawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) na niniejsze postanowienie służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
Otrzymują:

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski

a/a Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
 
 
 
Załącznik –karta informacyjna przedsięwzięcia
 
 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
 
       Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej będzie odprowadzenie za pośrednictwem wpustów deszczowych, wody opadowej z jezdni oraz pasa drogowego. Sieć kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV DN 200, 250 i 300 klasy S – 8 kN/m2 z godnie z PN-EN 1610:2002 oraz wpustów deszczowych wraz z przykanalikami z rur PCV  DN 160. Na projektowanej sieci zamontowane zostaną szczelne studnie rewizyjne, włączeniowe oraz kaskadowe. Wykonane one będą z kręgów betonowych  DN 1200 z betonu B-45.  Na studniach zamontowane zostaną włazy kanalizacyjne żeliwne klasy D 400 oraz C 250.
Wpusty uliczne deszczowe żeliwne z osadnikiem o głębokości 0,8 m   z rur betonowych  DN 500. W celu zabezpieczenia odbiornika wód opadowych jakim jest rów melioracyjny przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi i zawiesiną, wody opadowe kieruje się do istniejącego osadnika. Przyjęto że przeciętne zanieczyszczenie dla całego spływu wód deszczowych wynoszą :
- zawiesiny 150 – 300 mg/dm3 w tym 70 % zawiesin organicznych,
- BZT, 50 – 80 mg/dm3
- ChZT 28 – 165 mg/dm3
w pierwszym okresie trwania deszczu o intensywności trwającej 10 – 20 minut są 3 do 4 razy większe w porównaniu z wartościami średnimi i odpowiadają zanieczyszczeniom ścieków miejskich.  wody opadowe odprowadzane do osadnika w ilości Q = 200 l/s powinny spełnić wymagania stawiane w obowiązujących przepisach :
- zawiesina ogólna  < 100 mg/dm3
- substancje ropopochodne < 15 mg/dm3
Zakres rzeczowy :
- przykanaliki do wpustów deszczowych PCV 160 mm –   81,00 m
- kanał deszczowy  PCV 200 mm                                      - 199,00 m
- kanał deszczowy PCV 250 mm                                       - 156,00 m
- kanał deszczowy PCV 300 mm                                       - 367,00 m
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 – 23 kpl.
- wpusty deszczowe uliczne DN 500 z krata żeliwną     -- 26 kpl.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (4 marca 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (11 marca 2009, 15:20:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 857