Wyniki

otwartego konkursu  ofert na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.
 
Na otwarty - w powyższym zakresie - konkurs wpłynęły trzy oferty:
1)      Klubu Sportowego „Lubienianka” ul. Szkolna 15 z Lubienia Kujawskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 53.000,00 zł;
2)      Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lubienianka” przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, ul. Szkolna 15 z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 19.245,00 zł;
3)      Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” przy Szkole Podstawowej w Kłóbce z wnioskiem o dotację w wysokości 15.000,00 zł.
 
Wysokość łączna wnioskowanych środków przekracza kwotę 45.000,00 zł przewidzianą na ten cel w uchwale Nr XXVII/117/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2009 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 7, poz. 141).
 
Wobec powyższego, mając na uwadze, że wszystkie trzy podmioty działają na rzecz społeczności Gminy Lubień Kujawski, a ich działalność uzupełnia się wzajemnie, działając w oparciu o § 9 Programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/122/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz w oparciu o ust. 4 pkt III załącznika do zarządzenia Nr 1/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu, który stanowi, że „Dotacja może zostać przyznana w wysokości niższej od wnioskowanej przez oferenta. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.” dopuszczam do ewentualnej realizacji wszystkie przedłożone oferty, pod warunkiem ich dostosowania do wysokości mającej być udzielonej dotacji.
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Ryszard Machnowski (9 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Szarwas (10 marca 2009, 12:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976