Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-9/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 04.02.2009 r.

INW-7331-9/Z/2009  
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717  z późn. zm),  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa – Operator S.A. Rejon Dystrybucji Włocławek z siedzibą przy ul. Duninowskiej 8, 87-800 Włocławek złożony  w  dniu 04.02.2009r, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na ułożeniu kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz zabudowie złączy kablowych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 69/2, 69/1, 246/8, 246/7, 246/6, 69/12, 69/11, 69/10, 69/9, 69/8, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 246/5, 246/4, 246/3, 246/2, 246/1, obręb geodezyjny Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim  w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, tablicy sołeckiej w pobliżu planowanej inwestycji oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
 
 
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (4 lutego 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (5 lutego 2009, 14:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 994