Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-8/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 02.02.2009 r.
INW-7331-8/Z/2009
 
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, Bukowej, Lipowej, Leśnej w Lubieniu Kujawskim na działkach o numerach ewidencyjnych 372, 377/10, 376/14, 667, gm. Lubień Kujawski.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (3 lutego 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (3 lutego 2009, 20:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025