Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-6/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 02.02.2009 r.

INW-7331-6/Z/2009
 
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Marcina Sudomira zamieszkałego w miejscowości Rzegocin 7 w Lubieniu Kujawskim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem na działkach nr 79 i 82 w miejscowości Rzegocin, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, tablicy sołeckiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (2 lutego 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (2 lutego 2009, 16:30:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1036