Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających OŚ 7624-2/2009

Lubień Kujawski dnia 30.01.2009r

OŚ 7624-2/2009
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających


Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że Burmistrz Lubienia Kujawskiego na wniosek z dnia 29.01.2009r. Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej, Bukowej, Lipowej i Leśnej w Lubieniu Kujawskim na działkach o numerze ewidencyjnym 372, 377/10, 376/14, 667.

Organem właściwym do wydania powyższej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.

Informuję, że dniu 30.01.2009r. wystąpiono o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Starosty Włocławskiego w myśl art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie od 30.01.2009r do 19.02.2009r. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim .
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (30 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (30 stycznia 2009, 21:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414