O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.01.2009 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zm.),


zawiadamiam

że w dniu 14.01.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-64/CP/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Pracowni Projektowej Instalacji i Urządzeń Elektrycznych „WOTUM”, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej SN- 15 kV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie nieruchomości położonej w obrębie wsi Świerna nr ewid. działek 49/1, 50, 49/2, 51, na terenie nieruchomości położonej w obrębie wsi Czaple Wieś nr ewid. działek 187, 186/2 na terenie nieruchomości położonej w obrębie wsi Wola Olszowa nr ewid. działek 31, 32, 37 w gminie Lubień Kujawski.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (14 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (15 stycznia 2009, 17:57:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1061